Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2019.08.29 13:17
Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą 20 €
Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:       
- oro uosto tranzitinės vizos (A) 60 €
- tranzitinės vizos (B) 60 €
- trumpalaikės vizos (C) 60 €
- nacionalinės vizos (D) 60 €
- grupinės vizos (pridedant po 1 € už asmenį) 60 €
- riboto teritorinio galiojimo vizos 60 €
- supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą 5 €
Už asmens be pilietybės kelionės dokumento galiojimo laiko pratęsimą 20 €
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo priėmimą ir perdavimą:
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 50 €
- dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą 25 €
- dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60 €
Už paso išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą 100 €
Už laikino paso išdavimą 50 €
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą 100 €
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille):
- dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille) Užsienio riekalų ministerijoje (už 1 dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma Apostille) 10 €
- dokumentų legalizavimą arba jų priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje (už 1 dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma Apostille) 20 €
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir dokumentų išdavimą:
- santuokos įregistravimą 100 €
- civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą 5 €
- daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1), išdavimą 5 €
Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą.  
Už atliekamus notarinius veiksmus:
- sandorių patvirtinimą 30 €
- dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą (1 puslapis) 10 €
- parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą 10 €
- dokumentų vertimo iš užsienio kalbų į lietuvių kalbą/iš lietuvių kalbos į užsienio kalbas tikrumo paliudijimą (už puslapį): 30 €
- fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą 30 €
- asmeninio testamento priėmimą saugoti 50 €
- dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą 30 €
- jūrinio protesto akto priėmimą 100 €
- dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą 10 €
Už konsulinės pažymos išdavimą 30 €
Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų 20 €
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą 50 €
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą (už 1 mėnesį) 30 €
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą:
- iki 115 eurų vertės 15 €
- daugiau kaip 115 eurų vertės 20 €
Už sandorių ir pareiškimų surašymą 50 €
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį *

*dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius). Kai konsulas atvyksta aptarnauti gyventojų į vieną ar kitą vietovę ir ten atlieka šiame punkte nurodytą konsulinį veiksmą, konsulinis mokestis nedidinamas.

Naujienlaiškio prenumerata