Lietuvos Respublikos pilietybė

Sukurta 2014.08.27 / Atnaujinta 2020.01.22 15:22

Lietuvos Respublikos pilietybė – asmens nuolatinis teisinis ryšys su Lietuvos Respublika, grindžiamas abipusėmis teisėmis ir pareigomis.

Pagrindinis teisės aktas, kuris reglamentuoja Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus yra Lietuvos pilietybės įstatymas (Žin., 2010, Nr. 144-7361).

Lietuvos Respublikos pilietybės principai

 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra grindžiama Lietuvos Respublikos ir jos pilietybės tęstinumu.
 • Kiekvienas lietuvis turi teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, kuri įgyvendinama Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka.
 • Lietuvos Respublikos pilietybė yra lygi neatsižvelgiant į jos įgijimo pagrindą.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus Pilietybės įstatyme numatytus atskirus atvejus.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis kitoje valstybėje, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką su kitos valstybės piliečiu, ją nutraukęs, taip pat pasikeitus jo sutuoktinio pilietybei, nepraranda Lietuvos Respublikos pilietybės.
 • Lietuvos Respublikos pilietis turi teisę atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės, išskyrus Pilietybės įstatyme nustatytus atvejus. 
 • Iš Lietuvos Respublikos piliečio pilietybė negali būti atimta. Lietuvos Respublikos pilietybės netenkama tik Pilietybės įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka.
 • Vaiko, kuris Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo gimdamas, pilietybė nesikeičia pasikeitus jo tėvų ar vieno iš tėvų pilietybei.

Lietuvos Respublikos piliečių teisinis statusas

 • Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas teises, laisves ir pareigas, kurias nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys.
 • Lietuvos Respublikos pilietis turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, vykdyti juose nustatytas pareigas, saugoti Lietuvos Respublikos interesus, padėti stiprinti jos galią ir autoritetą, būti jai ištikimas.
 • Lietuvos valstybė gina ir globoja savo piliečius už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išsiųstas iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
 • Lietuvos Respublikos pilietis negali būti išduotas kitai valstybei, išskyrus Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytus atvejus.

Atvejai, kai Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis:

Lietuvos Respublikos pilietis gali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių Lietuvos Respublikos pilietybės įstatyme įvardintų sąlygų:

 1. Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas; 
 2. yra asmuo, ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d.; 
 3. yra asmuo, išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d.; 
 4. yra šio straipsnio 2 ar 3 punkte nurodyto asmens palikuonis;
 5. sudarydamas santuoką su kitos valstybės piliečiu dėl to savaime (ipso facto) įgijo tos valstybės pilietybę;
 6. yra asmuo, įvaikintas Lietuvos Respublikos piliečių (piliečio), iki jam sukako 18 metų, ir dėl to įgijęs Lietuvos Respublikos pilietybę pagal šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalį;
 7. yra asmuo – Lietuvos Respublikos pilietis, jeigu jį, iki jam sukako 18 metų, įvaikino kitos valstybės piliečiai (pilietis) ir dėl to jis įgijo kitos valstybės pilietybę;
 8. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo išimties tvarka, būdamas kitos valstybės pilietis;
 9. yra asmuo, kuris išsaugojo Lietuvos Respublikos pilietybę arba kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo grąžinta dėl to, kad jis turi ypatingų nuopelnų Lietuvos valstybei;
 10. Lietuvos Respublikos pilietybę įgijo turėdamas pabėgėlio statusą Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos Respublikos piliečio, kartu turinčio ir kitos valstybės pilietybę, statusas

Lietuvos Respublikos pilietį, kuris kartu yra ir kitos valstybės pilietis, Lietuvos valstybė laiko tik Lietuvos Respublikos piliečiu. Kitos valstybės pilietybės turėjimas neatleidžia jo nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų Lietuvos Respublikos piliečio pareigų.

Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimas vaikui, gimusiam Italijoje

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas apsprendžia, kad vaikas, kurio abu tėvai arba vienas iš jų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimdamas įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę, nesvarbu, ar jis gimė Lietuvos Respublikos teritorijoje, ar už jos ribų.

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje 2011 m. balandžio 1 d. ir vėliau, Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas atskirai nesprendžiamas, t. y. vaiko Lietuvos Respublikos pilietybę į Gyventojų registrą ir gimimo įrašą įrašo Vilniaus miesto civilinės metrikacijos skyrius, įtraukdamas į apskaitą vaiko gimimą ir išduodamas gimimo liudijimą. Jeigu išvardintas sąlygas atitinkančių vaikų tėvai nenori, kad vaikas būtų Lietuvos Respublikos pilietis, pateikdami dokumentus vaiko gimimui apskaityti turi taip pat pateikti dokumentus dėl vaiko Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo.

Vaikų, kurių bent vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos pilietis, gimusių užsienio valstybėje iki 2011 m. balandžio 1 d., Lietuvos Respublikos pilietybės klausimą sprendžia Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos arba Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba.

Lietuvos Respublikos piliečiams pageidaujant, Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje tarpininkauja perduodant dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimo.

Jeigu vaikas yra gimęs iki 2008 metų liepos 21 dienos ir yra įgijęs kitos šalies pilietybę, pateikiant dokumentus dėl vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą, Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos paso išdavimo turi dalyvauti abu vaiko tėvai. Būtina pateikti dokumentus, įrodančius abiejų tėvų pilietybę vaiko gimimo metu.

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikimas

Asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikoje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia per migracijos tarnybą pagal asmens gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Asmenys, gyvenantys užsienio valstybėje, prašymus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pateikia:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje užsienio valstybėje, kurioje gyvena;
 • jei yra Lietuvos Respublikoje - Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1).

Konsulinis mokestis dėl Lietuvos Respublikos pilietybės

Konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą 50 €  
Konsulinis mokestis už dokumentų dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo pažymėjimo išdavimo priėmimą ir perdavimą 25
Konsulinis mokestis už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą 60

Daugiau informacijos

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha